Tot €500.- korting op jouw aankoop* | Bekijk actie

Tot €500.- korting op jouw aankoop* | Bekijk actie

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Heb je een klacht? Meld deze dan direct aan ons. Dit kan per mail via klantenservice@montel.nl of telefonisch via 0416-673 693. Gaat de klacht over jouw bestelling? Vermeld dan altijd het ordernummer.

Mijn artikel is beschadigd, wat moet ik doen?

Bij aflevering kijkt de bezorger samen met jou of de geleverde producten naar wens zijn. Indien dit niet het geval is zal de bezorger foto’s nemen en ter plekke contact opnemen met onze service afdeling voor een gepaste oplossing. 

De reparatiekosten vallen buiten de garantie als je zelf het artikel beschadigd hebt. 
 

Waar kan ik mijn reparatieaanvraag indienen?

Wil je dat wij een servicemonteur langs sturen om jouw artikel voor reparatie te beoordelen? Dit kan per e-mail via klantenservice@montel.nl of per telefoon via 0416-673 693.

Wij kunnen geen vaste indicatie van de reparatieperiode aangeven. Dit hangt af van de omvang van de reparatie. 
Uiteraard stellen wij leenbanken beschikbaar in het geval je zonder bank komt te zitten in verband met reparaties. 
Onze klantenservice zal bij de reparatieaanvraag hier vanzelfsprekend afspraken met je over maken.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

• Montèl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Montèl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

• Een door Montèl (zoals gegeven in Artikel 9.5), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft. 

• Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Montèl daarvan in kennis te stellen. 

• Indien Montèl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

• Montèl verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 Klant die natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Montèl niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: 

• tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Ondernemer; 

Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Ondernemer kwijt zou zijn geweest als Klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd. 

• in het 3e en 4e jaar na factuurdatum: de kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Ondernemer. Klant betaalt 2/3 voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

• in het 5e, 6e en 7e  jaar na factuurdatum: kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen voor 1/5 gedeelte voor rekening van Ondernemer. Klant betaalt 4/5 voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur. 

- De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 

• Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Ondernemer, geldt deze garantie ook voor de Klant. 

• Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk. 

• Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

• Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.